Vedtekter

Vedtekter for Stortingets presselosje (pr. februar 2018)

Stortingets presselosje ble stiftet i 1920.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Stortingets presselosje.

§ 2 Formål

Stortingets presselosje er en medlemsorganisasjon for redaksjonelle medarbeidere som jevnlig møter i Stortinget og dekker norsk politikk.

Presselosjen ivaretar medlemmenes vilkår i Stortinget, skaffer adgangstegn til bygningen, tar seg av sosiale tiltak av felles interesse for medlemmene, holder kontakt med presselosjene i de andre nordiske land, og bistår norske og utenlandske kolleger under reportasjeoppdrag i Stortinget.

Presselosjen skal arbeide for og verne om vilkårene for redaksjonell virksomhet på Stortinget.

§ 3 Medlemmer

1.Medlemskap kan gis til redaksjonelle medarbeidere i medier som er omfattet av Lov om redaksjonell fridom i media, pressens egne retningslinjer, Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Frilansere som jevnlig leverer politisk stoff til nevnte medier kan også innvilges medlemskap.

Medlemmene må enten kvalifisere for medlemskap i en presseorganisasjon tilsluttet Norsk Presseforbund eller ha Norsk Presseforbunds pressekort.

2. Redaktør/avdelingsleder i nevnte medier må søke om medlemskap for navngitteredaksjonelle medarbeidere og for frilansere der dette er naturlig.

Søkeren må dokumentere at det er nødvendig å ha særlig tilgang til Stortinget.

3. Antallet medlemmer fra hver redaksjon skal stå i forhold til redaksjonens behov for å arbeide i Stortinget.

4. Medlemskap innvilges av styret.

5. Søknader fra medier som fra før ikke har medlemmer i Stortingets presselosje, skal godkjennes av styret, supplert med ett medlem oppnevnt av Norsk Presseforbund.

6. Avslag som følger av saksbehandling etter 4. og 5.ledd kan klages inn for et appellutvalg, sammensatt av to medlemmer oppnevnt av Norsk Presseforbund, og ett medlem oppnevnt av styret i Stortingets Presselosje.

7. Medlemskap innvilges for inntil to år av gangen.

§ 4 Hindringer for medlemskap

1. Personer som utfører arbeid knyttet til lobbyisme eller medierådgivning kan ikke være medlem av Stortingets presselosje.

2. Det opptas ikke nye pensjonistmedlemmer i Stortingets presselosje.

§ 5 Grunnlag for utelukkelse

Styret i presselosjen, supplert med ett medlem oppnevnt av Norsk Presseforbund jamfør §3, punkt 5, kan velge å ikke fornye og/eller å trekke tilbake medlemskap, dersom det viser seg at kriteriene for medlemskap i presselosjen ikke lenger er oppfylt. Avgjørelsen kan klages inn for appellutvalget som er omtalt i §3.6.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 7 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 8 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Årsmøtet fastsetter om det skal betales honorar til styrets medlemmer, hvem dette skal utbetales til og honorarets størrelse.

§ 9 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst tre ukers varsel, direkte til medlemmene og med kunngjøring på presselosjens nettsted.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtene i presselosjen er åpne for allmennheten.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Møteleder velges av årsmøtet.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av deavgitte stemmene, for å være gyldig. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle årsmelding

2. Behandle regnskap i revidert stand

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingent

6. Velge styre, revisor, valgkomité og andre verv presselosjen har ansvaret for.

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter.

§ 13 Styret

Presselosjens ledes av et styre på fem medlemmer – leder, nestleder, kasserer/sekretær, to styremedlemmer og to varamedlemmer – som alle velges for ett år om gangen.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer deltar. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

(Sist endret på årsmøte 26.02.2018)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s